Naujienos
Skelbimas dėl kandidatų į Uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ nepriklausomų stebėtojų tarybos narių vietas atrankos

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Elektrėnų komunalinis ūkis“, bendrovės kodas 181613656, buveinės adresas: Elektrinės g. 8, Elektrėnai, interneto svetainė http://www.eku.lt (toliau – Bendrovė),  skelbia 3 kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybos narius, kompetentingų teisės ar verslo administravimo, ar vadybos, ar finansų valdymo, ar žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, atranką.

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai, adresas: uždaroji akcinė bendrovė „Elektrėnų komunalinis ūkis“, Elektrinės g. 8, Elektrėnai,  210 kab. (darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30–16.30 val., penktadieniais 7.30–15.15 val., pietų pertrauka 11.30–12.15 val.);

2.2. elektroniniu paštu administracija@eku.lt, patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: uždaroji akcinė bendrovė „Elektrėnų komunalinis ūkis“, Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

3. Atrankos būdas – pokalbis.

Atranką vykdys Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į bendrovės stebėtojų tarybos nario vietą, – 4 metai.

5. Kandidatas į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatas į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1 kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės vadovas, paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės darbuotojas, paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos Bendrovės, į kurią pretenduoja, arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove, į kurią pretenduoja, ir su ja susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti Elektrėnų savivaldybės atstovaujančios institucijos, kuri yra Bendrovės, į kurios kolegialaus organo nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytojas ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Elektrėnų savivaldybės tarybos narys), darbuotojas (Elektrėnų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.

7.      Kandidatas į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities teisės ar verslo administravimo, ar vadybos, ar apskaitos, ar finansų, ar audito krypties išsilavinimą;

7.2. turėti 3 metų teisės ar verslo administravimo, ar vadybos, ar apskaitos, ar finansų, ar audito srityje darbo patirtį.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo stebėtojų tarybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. liepos  23 d.

10. Uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Administratorė-referentė Evelina Laimutytė, 8 654 76 777;

Bendrųjų reikalų skyriaus vadovė Giedrė Pakėnienė, 8 686 35 149.

11. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

Atgal Spausdinimo versija